Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN NOTARISKANTOOR  Postma leeuwarden   12.10.2017

De maatschap Postma en Leerink ( kvk 66155304) is opdrachtnemer van alle werkzaamheden.Onder notaris wordt hierna ook verstaan: de maatschap Postma en Leerink.

OPDRACHT

De opdracht aan de notaris wordt mondeling of schriftelijk verstrekt aan de notaris of één van zijn medewerkers.Van een opdracht is ook sprake, wanneer wordt voldaan aan het volgende:

– een bij een zaak betrokken partij, zelf of via een tussenpersoon, gegevens verstrekt aan de notaris, waaronder begrepen legitimatie,

– een bij een zaak betrokken partij zich op welke wijze dan ook inlaat met een aan de notaris verstrekte opdracht,met de bedoeling om een (notariële) dienst geleverd te krijgen. Opdrachtgever is degene voor wie de werkzaamheden moeten worden verricht.

HONORARIUM

Bij opdrachten dient het verschuldigde honorarium, de eventuele voorgeschoten bedragen en kosten, vóór het tijdstip van ondertekening van de akte in het bezit te zijn van de notaris.

De notaris is bevoegd tussentijds te declareren en kan voorschotten in rekening te brengen, ook al zijn er nog geen werkzaamheden verricht.

Mocht de door de notaris gezonden factuur vóór of op het tijdstip van ondertekening van de akte niet betaald zijn, dan dient deze binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te zijn. Wanneer de betaling door de notaris dan niet is ontvangen is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is de wettelijke rente verschuldigd passende bij de rechtsverhouding (wel of geen handelstransactie). De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Indien de notaris ter verkrijging van betaling overgaat tot maatregelen van incasso zijn alle kosten daarvan, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, voor rekening van opdrachtgever. 

NIET DOORGEGANE ZAAK/akte

Ook werkzaamheden die verricht worden zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte vallen onder de opdracht. De notaris is bevoegd de werkzaamheden aan opdrachtgever te declareren op basis van de aan de opdracht bestede tijd, tegen de op het kantoor gebruikelijke tarieven.

Als een makelaar of tussenpersoon een koopakte naar de notaris verstuurt doet hij dat -tenzij anders blijkt- namens koper. Als de datum van ontvangst van de stukken minder dan 5 weken voor de overeengekomen datum van levering ligt, wordt met de werkzaamheden begonnen, ook als de financieringstermijn koper nog niet verstreken is. Mocht de akte geen doorgang vinden door het in vervulling gaan van de financieringsvoorwaarde dan zijn de kosten voor verrichte werkzaamheden voor rekening koper.

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPDRACHTGEVER

Indien een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die op grond van die opdracht aan de notaris verschuldigd zijn. Als een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijke persoon namens een rechtspersoon, is deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij niet-betaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, ook als die op naam van de rechtspersoon is gesteld; voor de berekening van de wettelijke rente wordt uitgegaan van een handelstransactie. 

rentevergoeding aan CLIËNTEN

Over derdengelden wordt de door de notaris geen rente aan rechthebbende vergoed. Bij bewaring langer dan 3 maanden kunnen beheerskosten worden berekend.

Wetten en andere voorschriften

De werkzaamheden worden door de notaris verricht met inachtneming van de voor hem als notaris geldende voorschriften. Op de dienstverlening door de notaris is onder andere de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme van toepassing. In dat kader is de notaris onder meer verplicht:

– tot het verrichten van cliëntonderzoek;

– zonder medeweten van de bij de opdracht betrokken partijen melding bij de Financial Intelligence Unit Nederland te maken als hij een ongebruikelijke situatie of transactie vermoedt.

Een informatiebrochure over gemelde wet is op verzoek kosteloos bij de notaris en de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) in den Haag verkrijgbaar.

BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID

Overeenkomstig de voorschriften heeft de notaris zijn beroepsaansprakelijkheid verzekerd. 

AANSPRAKELIJKHEIDBEPERKING

Als in de werkzaamheden, die worden verricht ter uitvoering van de aan de notaris gegeven opdracht, fout(en) zijn gemaakt, is met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtgever(s) en derden te betalen totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering, in voorkomend geval, de notaris aanspraak op uitkering geeft vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat, volgens de verzekeringsvoorwaarden, voor rekening van de notaris komt.

De hier omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de notaris aansprakelijk is voor fouten van door hem ingeschakelde derden.

De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook indien de notaris ten onrechte zijn dienst heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.

KLACHTEN

Bij klachten is klager verplicht deze eerst bij de notaris naar voren te brengen. Wordt daarop naar mening van klager onvoldoende gereageerd dan kan klager zich wenden tot de KNB, de Kamer van Toezicht over notarissen en kandidaat-notarissen te Leeuwarden of de rechter. Als de klager uiteindelijk in het ongelijk wordt gesteld, is deze verplicht de schade die de notaris leidt te vergoeden op basis van de tijd die de notaris en/of zijn raadsman aan de klachtenbehandeling heeft besteed. Hieronder zijn begrepen alle werkzaamheden en gemaakte onkosten en wel tegen door de notaris geldende uurtarief.

algemeen

Deze algemene voorwaarden en aansprakelijkheidsbeperking zijn mede gemaakt ten behoeve van de waarnemer van de notaris en allen die op zijn kantoor werkzaam zijn. 

Toepasselijk recht

De rechter in Leeuwarden is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen de notaris en de opdrachtgever.