Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Maatschap De Haan Kulhan (80516335), handelend onder de naam Notariskantoor Postma in Leeuwarden

TOEPASSELIJKHEID
Artikel 1

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht dan wel gewijzigde of aanvullende opdracht, werkzaamheden en diensten die door de opdrachtgever aan Notariskantoor Postma worden verstrekt.
 2. Niet alleen Notariskantoor Postma, maar ook alle personen die door Notariskantoor Postma bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld en ieder voor wiens handelen of nalaten Notariskantoor Postma aansprakelijk is of kan zijn, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
 3. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

OPDRACHTNEMER
Artikel 2

 1. Notariskantoor Postma is de handelsnaam van maatschap De Haan Kulhan, die gevestigd is in Leeuwarden, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 80516335.
 2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Notariskantoor Postma. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

UITVOERING VAN DE OPDRACHT
Artikel 3

 1. De opdrachtgever dient alle gegevens waarvan Notariskantoor Postma aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Notariskantoor Postma te verstrekken. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig door Notariskantoor Postma zijn ontvangen, is Notariskantoor Postma gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten en/of de hieruit voortvloeiende extra kosten en extra honoraria volgens het gebruikelijk tarief aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Ter zake wordt eveneens verwezen naar artikel 7 van deze algemene voorwaarden.
 2. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Notariskantoor Postma verstrekte gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Notariskantoor Postma is niet aansprakelijk voor enigerlei schade ontstaan doordat Notariskantoor Postma is uitgegaan van de door opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Notariskantoor Postma kenbaar behoorde te zijn.
 3. Notariskantoor Postma voert de opdracht uit met de zorgvuldigheid en deskundigheid die onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar mag worden verwacht, maar staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat.
 4. Het staat Notariskantoor Postma vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen (kandidaat-)notarissen en (overige) personeelsleden van Notariskantoor Postma dan wel de aan haar verbonden kantoren te laten uitvoeren. Het staat Notariskantoor Postma voorts vrij om derden in te schakelen ter uitvoering van de opdracht, waarvan de kosten aan de opdrachtgever worden doorberekend. Notariskantoor Postma is gerechtigd om de voorwaarden die door derden worden bedongen, waaronder eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen, te aanvaarden en op dergelijke voorwaarden jegens de opdrachtgever een beroep te doen voor zover het de uitvoering van de opdracht door die derden betreft. Notariskantoor Postma is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden, behoudens opzet of grove schuld van Notariskantoor Postma.
 5. De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van verrichte werkzaamheden en aan de wijze waarop al dan niet uitvoering aan de opdracht is gegeven. Het is een opdrachtgever niet toegestaan de rechten uit een opdracht, anders dan met uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijk verleende toestemming van Notariskantoor Postma, onder welke titel dan ook aan derden over te dragen.
 6. Opdrachtgever vrijwaart Notariskantoor Postma, de door haar ingeschakelde (kandidaat-)notarissen en (overige) personeelsleden en de door haar ingeschakelde (kandidaat-)notarissen en (overige) personeelsleden en de door haar ingeschakelde derden tegen vorderingen van derden, die verband houden met de door Notariskantoor Postma ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, en de kosten van verweer ter zake die vorderingen.
 7. Notariskantoor Postma en de door haar ingeschakelde (kandidaat-)notarissen houden zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels. Een uitleg van deze regels is te vinden in de door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) in overleg met de Consumentenbond en de Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure ‘Spelregels voor notaris en consument’. Deze brochure is terug te vinden op knb.nl en kan op verzoek worden verstrekt.

AUTEURSRECHT
Artikel 4

Het is de opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Notariskantoor Postma niet toegestaan om de in het kader van de uitvoering van de opdracht vervaardigde werken, zoals akten, besluiten, adviezen, correspondentie, contracten en handleidingen) te verveelvoudigen, openbaar te maken of anderszins ter kennis van derden te brengen.

VERNIETIGING
Artikel 5

Notariskantoor Postma is gerechtigd om de documenten die met betrekking tot de opdracht in het dossier worden bewaard na verloop van de wettelijk voorgeschreven bewaringstermijn te vernietigen.

DERDENGELDEN
Artikel 6

 1. Indien Notariskantoor Postma in het kader van de opdracht gelden van de opdrachtgever of derden ontvangt, zullen deze gelden worden ondergebracht bij een door Notariskantoor Postma gekozen bank. Notariskantoor Postma is niet aansprakelijk voor de niet nakoming van de verplichtingen door de betreffende bank.
 2. Bij de ontvangst van gelden is Notariskantoor Postma onder meer gebonden aan het Reglement contanten, vastgesteld door de KNB. Notariskantoor Postma zal bedragen van tienduizend euro (€ 10.000,00) of meer in contanten niet in ontvangst nemen. Notariskantoor Postma behoudt zich het recht voor om in alle gevallen betaling van gelden in contanten te weigeren. In geval van betaling in contanten van bedragen groter dan één duizend euro (€ 1.000,00) is Notariskantoor Postma bevoegd de door de bank berekende afstortkosten aan opdrachtgever door te berekenen. Bij de uitbetaling van gelden is Notariskantoor Postma onder meer gebonden aan de Beleidsregel beperking uitbetaling van gelden aan derden, vastgesteld door de KNB, of daarvoor in de plaats tredende regelgeving. Notariskantoor Postma is op grond daarvan in beginsel verplicht en/of behoudt zich het recht voor alleen gelden uit te betalen aan degene die als partij optreedt bij de akte en aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van rechtshandeling die is neergelegd en geen andere betalingen namens en/of ten behoeve van die partij of een derde te verrichten.
 3. Notariskantoor Postma behoudt zich het recht voor om over de voor opdrachtgever in bewaring genomen gelden, de daarover verschuldigde negatieve rente door te berekenen.

WWFT
Artikel 7

 1. Bij de uitvoering van de opdracht zal Notariskantoor Postma onder meer het bepaalde in de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) in acht nemen. In verband hiermee is Notariskantoor Postma verplicht om haar opdrachtgever te identificeren en te verifiëren. Tevens kan Notariskantoor Postma in verband met de Wwft verplicht zijn om situaties of transacties met een ongebruikelijk karakter te melden. Volgens de wet mag Notariskantoor Postma haar opdrachtgever niet van een dergelijke melding op de hoogte brengen. Notariskantoor Postma is niet aansprakelijk voor schade die een opdrachtgever heeft geleden, lijdt, of zal lijden ten gevolge van een ten onrechte gedane melding in het kader van de Wwft, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Notariskantoor Postma.
 2. Door het verstrekken van de opdracht bevestigd opdrachtgever bekend te zijn met de uit de Wwft voortvloeiende verplichtingen verleent voor zover noodzakelijk toestemming aan Notariskantoor Postma voor de uitvoering van de benodigde handelingen.

HONORARIUM
Artikel 8

 1. Het honorarium wordt vastgesteld op basis van de bestede uren vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief, te vermeerderen met BTW en 4% kantoorkosten, tenzij anders overeengekomen. Kosten van derden (verschotten), reiskosten en dergelijke worden doorbelast. Bij spoedeisende werkzaamheden kan een opslag in rekening worden gebracht.
 2. Notariskantoor Postma is gerechtigd het door haar gehanteerde uurtarief en kostenvergoedingen te wijzigen. In het geval de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10%, of deze plaatsvindt binnen drie maanden na het aangaan van de overeenkomst van opdracht met opdrachtgever, is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst van opdracht met Notariskantoor Postma te ontbinden. Dit recht vervalt op de 15de dag na de factuurdatum van de eerste factuur van de eerste declaratie die aan de opdrachtgever is toegezonden na de verhoging van het uurtarief en/of de kostenvergoedingen.
 3. Verrichte werkzaamheden worden, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, tussentijds in rekening gebracht.
 4. De opdrachtgever wordt tijdig en duidelijk voorgelicht over de financiële consequenties van inschakeling van Notariskantoor Postma.
 5. De opdrachtgever wordt tijdig meegedeeld wanneer meer kosten in rekening zullen worden gebracht dan afgesproken.
 6. Notariskantoor Postma mag de kosten van de werkzaamheden niet brengen ten laste van een andere opdracht, ander deel van de opdracht of een ander dan de opdrachtgever.
 7. Notariskantoor Postma is steeds gerechtigd van opdrachtgever betaling vooraf of betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.
 8. Betaling van declaraties dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke (handels)rente als bedoeld in artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek verschuldigd en kunnen de werkzaamheden worden opgeschort.
 9. Alleen betaling door overmaking op één van de ten name van Notariskantoor Postma gestelde bankrekeningen, leidt tot kwijting van de opdrachtgever.
 10. Behoudens onverwijld schriftelijk bezwaar van de opdrachtgever zijn de notarissen van Notariskantoor Postma gerechtigd om het uitkeerbare aandeel in het saldo op de kwaliteitsrekening, zoals bedoeld in artikel 25 van de Wet op het notarisambt, waartoe de opdrachtgever is gerechtigd, aan te wenden ter betaling van hetgeen de opdrachtgever aan Notariskantoor Postma verschuldigd is. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties – met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag – komen voor rekening van de opdrachtgever. De gerechtelijke kosten zijn niet beperkt tot de te liquideren proceskosten maar zullen integraal voor rekening van de opdrachtgever zijn, indien deze (in overwegende mate) in het ongelijk wordt gesteld. Verrichte betalingen worden eerst in mindering gebracht op de verschuldigde rente en (buiten)gerechtelijke kosten en daarna op de oudst openstaande bedragen.

GESCHILLENREGELING
Artikel 9

 1. Er geldt een Klachten- en Geschillenregeling Notariaat. Zie daarvoor knb.nl en www.degeschillencommissie.nl.
 2. In geval de opdrachtgever klachten heeft over Notariskantoor Postma zullen deze klachten eerst aan Notariskantoor Postma worden gemeld.

AANSPRAKELIJKHEID
Artikel 10

 1. Indien bij de uitvoering van een opdracht van de opdrachtgever zich onverhoopt een gebeurtenis – waaronder ook een nalaten, niet tijdig en niet volledig uitvoeren wordt begrepen – voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag dat onder de door de notaris(sen) van Notariskantoor Postma afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag dat onder die verzekering in dat geval als eigen risico geldt. In de geldende beroeps- en gedragsregels voor notarissen zijn minimumnormen opgenomen waaraan de verzekering moet voldoen.
 2. Indien en voor zover, om welke reden dan ook, geen betaling plaatsvindt uit hoofde van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, is de aansprakelijkheid van Notariskantoor Postma beperkt tot maximaal het bedrag van de declaratie(s) in de desbetreffende zaak in het lopende kwartaal. Alle aanspraken vervallen indien deze niet schriftelijk en onderbouwd zijn ingediend bij Notariskantoor Postma binnen zes maanden nadat de feiten en omstandigheden waarop de aanspraak wordt gebaseerd, bij opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijs bekend konden zijn.

DIVERSEN
Artikel 11

 1. Met het verstrekken van de opdracht verklaart opdrachtgever zich akkoord met de inhoud en toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
 2. Mocht er verschil zijn tussen deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging waarin deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, dan prevaleert het bepaalde in de opdrachtbevestiging.
 3. Deze algemene voorwaarden vormen samen met de opdrachtbevestiging (daaronder begrepen iedere vervolgopdracht dan wel gewijzigde of aanvullende opdracht) de volledige overeenkomst tussen Notariskantoor Postma en de opdrachtgever. Eventuele voorafgaande overeenkomsten, regelingen, afspraken of verklaringen zijn daarop niet van toepassing.
 4. Een vordering op Notariskantoor Postma of een daaraan verbonden notaris kan niet worden overgedragen of verpand.

WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 12

Notariskantoor Postma is steeds gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Opdrachtgever dient hiertegen bezwaar te maken binnen 10 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem zijn toegezonden, bij gebreke waarvan de gewijzigde algemene voorwaarden worden geacht door hem te zijn aanvaard.

TOEPASSELIJK RECHT EN FORUM
Artikel 13

Op de dienstverlening en de eventuele aansprakelijkheidstelling is Nederlands recht van toepassing. Voor beslechting van geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter of de Geschillencommissie bevoegd. Alle geschillen in verband met of naar aanleiding van de rechtsverhouding, die niet (meer) vallen onder de bevoegdheid van de Geschillencommissie ingevolge de Klachten- en Geschillenregeling Notariaat, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leeuwarden, Rechtbank Noord-Nederland.