De goedkoopste notaris ook de beste?

   Door het vestigingsbeleid te versoepelen zijn er de laatste jaren nogal wat notarissen bijgekomen en door de slechte huizenmarkt is het werk afgenomen. Dat resulteert in een felle tarievenstrijd.

Een groot aantal kantoren staat onder verscherpt toezicht omdat de financiële positie niet goed is.

Maar toch kan de notaris aan clientengeld komen om daarmee zijn kantoor te runnen.

Loopt de klant gevaar?

Ja, want als een notaris zich cliëntengeld toe-eigent valt dat niet onder zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Tot dusver werden   (particuliere) klanten geholpen door het Voorzieningenfonds, maar dat loopt leeg omdat de goede notarissen niet willen bijdragen voor cliënten van de slechte notarissen.

Er zullen de komende jaren veel kantoren verdwijnen, met name de kantoren die tegen te lage tarieven werken en geen vet op de botten hebben.

De klant die bewust kiest voor een goedkope notaris moet zich dat terdege realiseren.

Wie het onderste uit de kan wil kan het deksel wel eens op de neus krijgen